දැක්ම

 

මිත්‍රශීලී, කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී ප්‍රාදේශීය පරිපාලනයක් තුලින් විශිෂ්ඨ රාජ්‍ය ‌‌සේවයක්

 

මෙහෙවර

 

රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති වලට අනුකූලව ‌‌සේවා සැපයීම, සම්පත් සම්බන්ධීකරණය හා ජනතා සහභාගීත්වයෙකන් යුත්

කාර්යක්ෂම තිරසාර හා සැළසුම් සහගත සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක් තුලින් ප්‍රාදේශීය ජන ජීවීතය නංවාලීම

News & Events

Scroll To Top